Namaka logo
0
0,00 0 articles

No hi ha productes a la cistella.

Avis legal

Portada » Avis legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació és reflecteixen les següents dades: L’empresa titular d’aquesta pàgina web és Haumea Edicions SL, amb domicili a Carretera de Barcelona, nº74, local 1 de Sabadell, amb número de CIF: B 67025866, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45962, foli 205, fulla B-505229, inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte: info@revistanamaka.com. La informació continguda en la web constitueix un servei d’informació dels diversos productes i serveis que s’ofereixen. L’empresa es dedica a l’edició d’una revista infantil i la seva comercialització.

Acceptació de les condicions d’ús

L’accés a la web exigeix l’acceptació de les condicions d’ús, la seva política i avís legal que en cada moment es trobin vigents en aquesta web sense necessitat de avís previ, a excepció de què es produeixin variacions substancials. El fet de navegar o utilitzar aquest suport, unit a la marcació dels check-ins en els diferents formularis, suposa l’acceptació inequívoca d’aquestes quan es faciliten dades de contacte.

Propietat intel·lectual 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de la propietat intel·lectual i industrial, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual. 

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web pel seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats. L’empresa vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li correspongui en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari. No obstant, es comunica que, en el cas que es sol·licitin dades personals, es recollirà degudament el consentiment i s’informarà degudament a l’usuari conforme allò establert en l’article 13 del Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (Formularis de contacte o bé qualsevol sol·licitud de serveis). Les dades personals que es recullin als formularis de sol·licitud d’informació seran objecte de tractament mix i s’incorporaran als corresponents fitxers. 

La recollida i tractament mix de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació sol·licitada o contractual que en el seu cas estableixi, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi sol·licitar o contractar. Aquesta part no assumeix cap responsabilitat per la falsedat de la informació facilitada pudent i no renunciant, a les accions que pot derivar d’aquesta acció.

El titular de la web ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos que es trobin exposats, provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

La corporació no realitza cesions en l’actualitat amb les seves dades. En aquest cas, qualsevol possible cessió estarà emprada en l’obligatori compliment de la legislació o bé en el consentiment explícit. Per finalitzar, es podrà remetre l’email i incloure’l en la newsletter que remet amb informació de possibles operacions perquè puguin ser del seu interès, sol·licitant-li consentiment concret a tal efecte. En la política de privacitat, document que complementa el present, es detallen els tractaments i finalitats de les dades que vostè ens pugui facilitar.

Cookies

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporciona informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal. L’ús de cookies es limita única i exclusivament a efectes de funcionament, seguretat i estadística. Les cookies que utilitzem no poden llegir les dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador d’altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi que rebrà una cookie. Si vol pot configurar que el seu ordinador no rebi cap cookie. Això no impedirà que pugui tenir accés a la web.

Registre I contrasenyes d’accés

Es proporciona de forma confidencial a cadascun dels seus clients un nom d’usuari i una contrasenya d’accés, la qual és única, personal i intransferible, sent condició necessària per accedir a determinats serveis inclosos en la web. L’usuari es compromet a preservar la confidencialitat de la seva contrasenya, pudent sol·licitar la seva modificació en cas de pèrdua, coneixement per altres persones o qualsevol altra circumstància que impedeixi o dificulti el normal funcionament del seu accés. El titular és reserva el dret d’anul·lar discrecionalment la contrasenya d’accés d’algun usuari quan concorrin circumstàncies en les quals es presumeixin utilitzacions il·lícites. L’usuari assumeix la plena responsabilitat i, per tant, totes les obligacions que es deriven de l’ús dels diferents serveis i productes als quals s’accedeix amb la clau d’accés o per la utilització que d’ells realitzin terceres persones accedint amb la contrasenya de l’usuari.

Limitació de la responsabilitat

El titular no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquestes. En el mateix sentit, no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès pels usuaris. El titular no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no pudent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades de les altres pàgines, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web sota la seva responsabilitat. El titular es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

Enllaços

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a les nostres pàgines web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit pel titular, i en el seu defecte els enllaços que apareguin en aquesta web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici. Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el fet de posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès. El titular procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el suposat que els seus continguts puguin ser contrariats a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través dels següents correus electrònics: info@revistanamaka.com. El titular utilitza les xarxes socials per promocionar els seus esdeveniments i serveis i arribar al major nombre de destinataris possible, però les condicions de participació són les establertes per la mateixa xarxa social. A banda, qualsevol sol·licitud de prestació de serveis, implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal i política de privacitat.

Responsabilitat

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la web.

Política de privacitat

Les Dades de Caràcter Personal recollides mitjançant els diferents formularis de la web estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.

Reserva

El titular es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en les seves pàgines web o en la seva configuració i presentació. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a les webs per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. Es reserva el dret a incloure o retirar totalment o parcialment de les seves webs, qualsevol informació que consideri.

Llei aplicable I jurisdicció

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Sabadell. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

© 2022 – Haumea Edicions SL – Tots els drets reservats

crossmenu